نام این شهر چیست؟

Do You Know This City
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(49).jpg
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(56).jpg
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(38).jpg
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(34).jpg
 
 http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(117).jpg
 
  
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(72).jpg
 
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(42).jpg 
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(79).jpg
 
 
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(123).jpg
 
 
http://www.palestineonly.com/Bilder/K/haifa/G/F%20(122).jpg
 
THIS IS GAZA
!!!   بله، نام این شهر غزّه است   !!!
صحنه هایی که ما از غزه تو تلویزیون  میبینیم مال مناطق خاصی از این شهره که البته نظایرش و شاید خیلی بدترش تو حاشیه تهران هم پیدا میشه

/ 0 نظر / 8 بازدید